Condiții generale privind furnizarea serviciilor postale
Societatea PAULOMAG SRL, persoană juridică română, cu sediul social declarat în Braila, str. Hipodrom nr. 27, bloc k1, scara 1, apartament 2, judetul Braila, CUI 37084990, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J09/98/2017, prin reprezentant legal Tirnoschi Tabita, în calitate de Furnizor de Servicii Poștale (denumit în continuare și “furnizor”), aduce la cunoștință următoarele “CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE”, condiții care reglementează următoarele aspecte:
1 DISPOZIȚII GENERALE
◦ Societatea PAULOMAG SRL oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal și neincluse în sfera serviciului universal având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale.
◦ Relația contractuală ce se stabilește între subscrisa, în calitate de furnizor de servicii poștale, și utilizatori este reglementată de prevederile prezentului act și cele ale legislației în materie în vigoare.
◦ În situația în care între părți nu se încheie un contract comercial negociat individual, prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale se vor aplica din momentul solicitării serviciilor subscrisei.
◦ Societatea PAULOMAG SRL acceptă numai trimiteri poștale care întrunesc condițiile de ambalare și etichetare în conformitate cu specificațiile obiectului trimiterii poștale și care cuprind datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului contra ramburs și ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).
◦ Prin contractarea serviciilor poștale prestate de către subscrisa, utilizatorii își exprimă acordul cu privire la termenii și condițiile reglementate în ”CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE”. Utilizatorul își va asuma responsabilitatea pentru exactitatea datelor/informațiilor comunicate furnizorului de servicii poștale, înscrise pe trimiterea poștală, cât și pentru ambalarea corespunzătoare a trimiterilor poștale.
2 CONDIȚIILE DE FURNIZARE A SERVICIILOR POȘTALE
• Pentru a beneficia de serviciile poștale oferite și prestate de către furnizor, utilizatorul înregistrează o comandă telefonică sau o comandă utilizând formularul electronic de pe site-ul furnizorului, www.paulomag.ro.
• Furnizorul se va prezenta la adresa indicată de către expeditor, în intervalul orar specificat în momentul confirmării primirii comenzii, pentru a prelua trimiterea poștală. De asemenea, colectarea trimiterii poștale se poate efectua și prin personalul angajat la punctele de acces deservite de personal ale furnizorului de servicii poștale.
Servicii poştale incluse în sfera serviciului universal:
• Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg(inclusiv), având ca obiect trimiteri de corespondență, imprimate;
• Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaționale
• Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaționale în greutate de până la 10 kg(inclusiv);
• Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
• Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate);
• Serviciul de trimitere cu valoare declarată – având ca obiect: (i) trimiteri poştale interne în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondenţă, imprimate) sau (ii) colete poştale interne în greutate de până la 10 kg (inclusiv) – serviciu poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poştale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor (în schimbul unei taxe de 1% din valoarea declarată) şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta. Valoarea maximă admisă pentru trimiteri poștale cu valoare declarată pentru trimiteri interne este de 40.000 RON.  PAULOMAG SRL nu oferă și nu prestează serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect trimiteri poștale internaționale.
Servicii poştale neincluse în sfera serviciului universal:
• Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenţă, imprimate);
• Servicii de publicitate prin poştă având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale;
• Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne cu limite de greutate între 10 kg şi 30 kg (inclusiv);
• Servicii constând în colectarea, sortarea şi transportul coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 10 kg şi 30 kg(inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;
• Servicii constând în distribuirea coletelor poştale internaţionale cu limite de greutate între 20 kg şi 30 kg(inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
• Serviciul de trimitere contra ramburs, serviciul poştal a cărui specificitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Societatea prestează serviciul de livrare contra ramburs numai în condițiile în care datele de identificare ale destinatarului și ale expeditorului sunt complete și clare.
• Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON sau moneda locală a țării destinatare, pentru trimiteri poștale internaționale. Aceeași regulă se va aplica și în situația serviciului contra ramburs efectuat printr-un Cont Colector.
Achitarea sumelor de bani de la furnizor către expeditor se va face în numerar sau prin intermediul unui cont bancar în cazul trimiterilor poștale interne. Pentru trimiterile poștale internaționale, achitarea sumelor de bani de la furnizor către expeditor se va face numai intermediul unui cont bancar.
Suma maximă admisă ce poate face obiectul unei trimiteri poștale contra ramburs este:
Suma maximă admisă ce poate face obiectul unei trimiteri poștale contra ramburs este:

EXPEDITOR

DESTINATAR

RAMBURS

STANDARD

NUMERAR MAXIM

RAMBURS

CONT COLECTOR

MAXIM

Persoană fizică

Persoană fizică

5.000 lei

5.000 lei

Persoană fizică

Persoană juridică

5.000 lei

5.000 lei

Persoană juridică

Persoană juridică

5.000 lei

5.000 lei

Persoană juridică

Persoană fizică

5.000 lei

10.000 lei

• Serviciul Schimbare destinaţie, serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui specificitate constă în posibilitatea schimbării, înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;
• Serviciul Livrare specială, serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
• Serviciul confirmare de primire, serviciul postal a cărui specificitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar, în format fizic sau digital (pe e-mail). În caz de pierdere a dovezii de predare a trimiterii poștale, furnizorul va pune la dispoziția expeditorului un duplicat al acestei dovezi;
• Serviciul Express, serviciul poştal care are ca obiect orice fel de trimitere poștală și care presupune, în mod cumulativ:
• eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în rețeaua poștală și care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
• predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
• predarea rapidă a trimiterii poștale;
• răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenți acestui serviciu poștal.
PAULOMAG S.R.L. asigură furnizarea serviciului Mandat poştal pe suport hârtie, serviciu poştal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicaţiilor expeditorului, transferul şi remiterea unei sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului, în termen de 2 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale interne şi în termen de 14 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare, completând în mod corespunzător formularul-tip de mandat pus la dispoziţie de către PAULOMAG S.R.L.. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani este ron, euro sau lire sterline. Suma maximă admisă este de 5000 RON sau echivalentul acesteia in euro sau lire sterline.
De asemenea, PAULOMAG S.R.L. ofera caracteristica suplimentara asigurarea trimiterilor postale interne cu greutatea 10-30 kg (inclusiv) la o valoare maxima de 40.000 RON.
3 CONDIȚII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POȘTALE
◦ Furnizorul va accepta trimiterile poștale predate de către expeditor dacă acestea îndeplinesc condițiile standard de ambalare și etichetare.
◦ Furnizorul va accepta trimiteri poştale care conţin bunuri fragile doar daca expeditorul a ambalat corespunzător aceste trimiteri postale, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi a aplicat acestora inscripţia „Fragil”. Furnizorul se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.
◦ Expeditorul trebuie să aibă în vedere următoarele condiții pentru respectarea regulilor de ambalare:
▪ Trimiterile poștale trebuie să fie ambalate corespunzător greutății, formei și naturii conținutului, cu un înveliş exterior opac, astfel încât conținutul să nu fie vizibil. Eventualele încercări de desfacere ale ambalajului trebuie să lase urme vizibile.
▪ Ambalajul trebuie să protejeze trimiterile poștale astfel încât acestea să poată fi manipulate fără deteriorări, acesta putând fi din carton, plastic, hârtie, metal, lemn.
▪ Pentru colete, greutatea maximă admisă este de 30 kg, iar dimensiunile maxime sunt 60 cm x 50 cm x 30 cm;
▪ Toate trimiterile poștale trebuie să fie depuse sigilate;
▪ Modalități de ambalare în funcție de categoria trimiterii poștale:
HÂRTIE
210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maxima 3 kg
OBIECTE ELECTRICE ȘI ELECTROCASNICE
Ambalaj special oferit de către producător pentru transport, astfel încât să fie plasate într-o cutie de carton și învelite complet în polistiren sau într-un alt material protector.
Se recomandă aplicarea unei etichete cu indicația ”FRAGIL”.
BĂUTURI SAU ALTE SUBSTANȚE ÎMBUTELIATE ÎN STICLĂ
Ambalaj special oferit de către producător, astfel încât să fie plasate într-o cutie de carton și învelite complet în polistiren sau într-un alt material protector.
Se recomandă aplicarea unei etichete cu indicația ”FRAGIL”.
OBIECTE DIN STICLĂ
Ambalaj din lemn sau carton presat, oferit de către producator pentru transport, astfel încât obiectele trebuie să fie protejate la interior cu polistiren sau alt material protector.
Se recomandă aplicarea unei etichete cu indicația ”FRAGIL”.
TABLOURI ȘI OPERE DE ARTĂ
Ambalaj oferit special de către producător, respectiv ambalaj din carton presat, folie cu bule pe toată suprafața produsului și protecție din polistiren pe toată suprafața.
Se recomandă aplicarea unei etichete cu indicația ”FRAGIL”.
INSTRUMENTE MUZICALE
Ambalaj din lemn sau ambalaj special oferit de catre producător pentru transport, astfel încât obiectele trebuie să fie protejate la interior cu polistiren sau alt material protector.
Se recomandă aplicarea unei etichete cu indicația ”FRAGIL”.
PIESE AUTO
Ambalaj din carton, umplut cu polistiren sau folie cu bule.
CD-uri și DVD-uri
Ambalaj din carton, umplut cu polistiren sau folie cu bule.
Se recomandă aplicarea unei etichete cu indicația ”FRAGIL”.
ANVELOPE ȘI JANTE
Ambalaj din folie cu bule sau din alt material protector și depozitate într-o cutie de carton.
AlTE TIPURI DE PRODUSE       
Ambalaj de carton, umplut cu polistiren sau folie cu bule.
Se recomandă aplicarea unei etichete cu indicația ”FRAGIL”.
• Furnizorul va refuza preluarea trimiterii poștale dacă nu sunt respectate condițiile de ambalare menționate mai sus.
• Acceptarea spre livrare a unei trimiteri poștale nu exonerează expeditorul de răspundere, în cazul pagubelor produse din cauza viciilor ascunse de ambalare.
• Furnizorul nu va fi tras la răspundere pentru posibile pierderi totale sau parțiale, deteriorări totale sau parțiale ori alte pagube cauzate persoanelor, mediului, siguranței publice de către viciile ascunse prin ambalare de către expeditor.
• Furnizorul se obligă să recunoască și să respecte etichetările speciale ale trimiterilor poștale și să acorde o maximă responsabilitate în colectarea, transportul, depozitarea și predarea acestora.
• Utilizatorul unei trimiteri poștale este răspunzător pentru corectitudinea datelor (atât ale destinatarului – pe orice fel de trimiteri, cât și ale expeditorului – mai ales în cazul trimiterilor care fac obiectul serviciilor contra ramburs sau mandat postal pe suport hartie) înscrise pe trimiterea poștală, de caracterul complet al acestora cât și de etichetarea corespunzătoare a acesteia.
3.1 Nu pot face obiectul unei trimiteri poștale următoarele bunuri:
• bunuri contrafăcute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau certificate de valoare similare;
• arme de foc, potrivit definițiilor reglementate de legea referitoare la arme de foc din România, o țară de tranzit sau țara de destinație;
• bunuri care pot cauza deteriorări persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale: bunuri perisabile, produse alimentare, animale vii sau moarte, materiale pentru examinări medicale sau biologice, deșeuri medicale, rămășițe umane sau animale vii etc.
3.2 De asemenea, sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare:
• Trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;
• Trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
• Trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;
• În cazul trimiterilor poștale internaționale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.
◦ Furnizorul are obligația de a refuza colectarea trimiterilor poștale ce au ca obiect bunurile prevăzute la art. 3.1 și 3.2.
◦ În cazul în care obiectul trimiterii poștale se regăsește printre prevederile dispozițiilor art. 3.1., expeditorul va răspunde pentru orice prejudiciu direct sau indirect care se produce în urma livrării acestor trimiteri.
◦ Obiectul trimiterii poștale este în proprietatea expeditorului până la momentul în care destinatarul trimiterii intră în posesia acestuia.
4 CONDIȚIILE ÎN CARE SE PRESTEAZĂ SERVICIILE POȘTALE
• Subscrisa colectează, sortează, transportă și livrează trimiterile poștale prin mijloace proprii, prin personalul angajat sau aparţinând colaboratorilor, atât prin intermediul punctelor de acces și contact proprii, precum și prin intermediul punctelor de acces și contact aparținând partenerilor.
• La momentul colectării trimiterii poștale, furnizorul va cântări și măsura trimiterea poștală. Greutatea va fi determinată de valoarea cea mai mare dintre greutatea fizică și greutatea volumetrică.
• Greutatea volumetrică va fi stabilită potrivit formulei de calcul: lungime x lățime x înălțime/6000 (cm). Atât personalul de la punctele de acces fixe deservite de personal, cât și personalul care preia trimiterile poștale de la adresa indicată de expeditori vor avea la dispoziție instrumente specializate pentru calcularea acestor indici.
• Livrarea trimiterii poștale se va realiza prin intermediul personalului angajat al furnizorului sau aparținând colaboratorilor care se vor deplasa la adresa destinatarului. În prealabil, destinatarul va fi înștiințat de data exactă a livrării prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (SMS sau telefonic).
◦ Predarea trimiterii poștale presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
• Eliberarea de către furnizor destinatarului a unui document care să ateste livrarea trimiterii poștale;
• Predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal destinatarului sau unei persoane împuternicite de către acesta;
• Furnizorul va preda trimiterea poștală destinatarului/persoanei autorizate numai în măsura în care acesta va semna pentru primirea trimiterii poștale pe documentul pus la dispozitie de catre furnizor. Exceptie fac trimiterile poștale care fac obiectul serviciului Confirmare de primire, caz în care sunt aplicabile prevederile legale în materie.
◦ Cu excepţia serviciului Express și a serviciului Livrare specială, în situația în care destinatarul (sau persoana autorizată) nu este găsit la adresa indicată, PAULOMAG S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.
◦ Trimiterile poștale vor fi returnate, la adresa expeditorului, în termen de 3 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, 12 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale colectate/livrate în UE/SEE, respectiv în termen de maxim 14 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale colectate/livrate în afara UE/SEE, termen care se calculează, după caz, de la data încercării de livrare sau de la data expirării perioadei de păstrare avizate, în următoarele situații:
1 adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie la care trimiterea poştală să poată fi predată ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;
2 destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, iar termenul de păstrare în vederea predării a expirat;
3 destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poştale sau a sumei de bani care face obiectul serviciului mandat postal pe suport hartie, confirmarea în scris, potrivit legii, a primirii trimiterii poştale în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs.
• Cheltuielile ocazionate de returnarea trimiterilor poștale vor fi suportate de către expeditor, conform tarifelor prevăzute în contractul încheiat cu acesta sau, dacă nu a fost încheiat un contract individual, conform tarifelor regăsite în oferta comercială a furnizorului.
• Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni de la data depunerii trimiterii poştale, în depozitul furnizorului din mun. Braila, str. Hipodrom , nr. 27, bloc k1, scara 1, apatament 2. Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat trimiterea poștală, aceasta va trece fară vreo nicio notificare sau formalitate prealabilă în proprietatea furnizorului. Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului, se va percepe un tarif de 1 leu/zi, după expirarea termenului de avizare.
• Modalitățile de plată pentru tarifele serviciilor postale oferite de către Furnizor sunt: numerar/ordin de plată/card bancar.
• Termenul în care expeditorul poate solicita dovada de livrare sau de depunere a trimiterii poştale care face obiectul unui serviciu de trimitere recomandata este de 9 luni de la data colectării de către furnizor, iar termenul de comunicare a acesteia către expeditor va fi de 30 zile calendaristice de la solicitare, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie, în format fizic etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.
• În cazul serviciului de trimitere cu valoare declarată, termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poştale ce face obiectul acestui tip de serviciu este de 9 luni de la data depunerii acesteia, iar termenul de comunicare către expeditor a dovezii va fi de 30 de zile calendaristice de la solicitare, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie, în format fizic etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.
5 CONDIȚIILE DE CALITATE A SERVICIILOR POȘTALE
◦ Furnizorul are obligația de a nu utiliza, pe întreaga perioadă în care se află în posesia trimiterilor poștale, metode de manevrare a trimiterilor poștale care prin acțiunea personalului angajat să ducă la alterarea/deteriorarea trimiterii poștale sau a conținutului acesteia.
◦ Furnizorul nu are dreptul de a deschide trimiterile poștale depuse închise și nu are dreptul de a folosi metode de manevrare care să faciliteze unei alte persoane vizualizarea trimiterii poștale ori a conținutului acesteia.
◦ Furnizorul se obligă să livreze trimiterile poștale în condiții bune și în deplină confidențialitate cu respectarea termenelor de livrare.
◦ Termenele de livrare pentru trimiteri poștale interne:
• În cazul serviciului Express timpii de livrare nu vor depăşi:
• 12 ore în aceeași localitate, program de colectare a trimiterilor postale: luni-vineri 9-16;
• 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean;
• 36 de ore între oricare alte două localităţi.
PAULOMAG SRL nu oferă și nu prestează serviciul Express având ca obiect trimiteri poștale internaționale.
• Cu excepţia serviciului Express și a serviciului Livrare specială, în cazul celorlalte servicii poștale, termenul mediu de livrare a trimiterilor poștale interne este de 2 zile lucrătoare, fără a depăși însă 3 zile lucrătoare, oriunde pe teritoriul României.
• Documentele ce atestă livrarea trimiterilor poștale vor fi păstrate de către furnizor pentru o perioadă de 9 luni de la data depunerii trimiterii poștale.
◦ În caz de nerespectare a termenelor de livrare în cazul serviciului Express, furnizorul are obligația de a răspunde față de Utilizator prin achitarea unui procent de 5% din tariful perceput pentru fiecare 12 ore de întârziere.
◦ Termenele de livrare pentru trimiteri poștale internaționale sunt:
• 12 zile lucrătoare în Uniunea Europeană și SEE;
• 14 zile lucrătoare în afara Uniunii Europene și SEE.
• În cazul serviciului Contra ramburs, contravaloarea bunului va fi returnată expeditorului într-un termen de 3 zile lucrătoare de la livrare pentru trimiterile poștale interne și 14 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale internaționale.
• În cazul serviciului Confirmare de primire, termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale interne și internaționale este de 2 zile lucrătoare de la livrare, în cazul în care returnarea se face prin e-mail sau 3 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale interne, respectiv 14 zile lucrătoare pentru trimiterile poștale internaționale, în cazul în care returnarea se face în mod fizic, în funcție de preferința expeditorului.
◦ În caz de nerespectare a termenelor stabilite în cuprinsul acestui document (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express şi cazurile neaplicabile contractual de livrare specială), Furnizorul are obligația de a răspunde față de Utilizator prin achitarea unui procent de 10% din tariful perceput pentru furnizarea serviciul ales.
6 RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI DE SERVICII POȘTALE
◦ În caz de furt, pierdere sau distrugere totală, societatea PAULOMAG SRL răspunde pentru trimiterile poștale interne după cum urmează:
▪ cu întreaga valoare declarată, în cazul trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
▪ cu valoarea rambursului, pentru o trimitere care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
▪ cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs.
◦ În cazurile prevăzute de paragraful de mai sus, se va rambursa integral și tariful pentru prestarea serviciului de furnizare a trimiterilor poștale.
◦ În caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare, societatea PAULOMAG SRL răspunde pentru trimiterile poștale interne după cum urmează:
▪ cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă ori deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, în cazul trimiterilor poștale cu valoare declarată;
▪ cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.
◦ Furnizorul este obligat să restituie întreaga contravaloare a rambursului în situația unei trimiteri poștale contra ramburs când expeditorului nu i s-a restituit întreaga valoare a rambursului sau diferența nerestituită până la valoarea integrală a rambursului în situația în care rambursul a fost încasat partial de la destinatar.
◦ La sumele prevăzute mai sus se va adăuga dobânda legală penalizatoare care începe să curgă de la data introducerii reclamației prealabile sau, după caz, de la data introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
◦ Pierderea completă a conținutului trimiterii poștale este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.
◦ Dacă expeditorul declară o valoare mai mică a trimiterii poștale decât cea reală, despăgubirea va fi calculată în funcție de valoarea declarată de către expeditor.
◦ Pentru serviciul de mandat poştal pe suport hârtie, PAULOMAG S.R.L. răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces. Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate de către PAULOMAG S.R.L..Răspunderea furnizorului de trimiteri poștale nu poate fi antrenată în următoarele situații:
▪ Prejudiciul s-a produs din culpa expeditorului sau a destinatarului;
▪ Prejudiciul s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau caz fortuit. În acest caz, expeditorul este îndreptățit să i se restituie tariful achitat, cu excepția tarifului pentru asigurarea trimiterii poștale;
▪ Trimiterea a fost recepționată fără obiecțiuni de către destinatar, cu excepția cazurilor de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale.
▪ paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare
◦ Răspunderea societății PAULOMAG SRL pentru trimiteri poștale internaționale va fi antrenată în conformitate cu prevederile aplicabile în cazul trimiterilor poștale interne.
7 MECANISMUL DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR PREALABILE
◦ În cazul producerii unui prejudiciu din cauza furtului, pierderii totale sau parțiale, distrugerii parțiale sau totale, a deteriorării trimiterilor poștale sau din cauza nerespectării termenilor contractuali ori a neprestării serviciului poștal, societatea PAULOMAG SRL a reglementat un procedeu simplu, transparent și rapid pentru acoperirea pagubei.
◦ Expeditorul sau destinatarul poate depune o reclamație împotriva furnizorului de trimiteri poștale într-un termen de 6 luni care se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.
◦ Reclamația poate fi comunicată, în scris, prin orice mijloc de comunicare – prin poștă, cu confirmare de primire, la adresa din Braila , strada hipodrom nr 27, bloc k1, scara1, apartament 2, prin depunere personală la adresa menționată anterior sau prin intermediul adresei de e-mail: sesizari@paulomag.ro.
◦ În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să identifice trimiterea poştală, să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze sustinerile/pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de comunicare/contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copia documentului de însoțire a trimiterii poștale – AWB/borderou, copie a documentului care atestă plata serviciului poștal, a chitanței/facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poștale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poștale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte date și informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.
◦ Reclamația are caracter individual, având ca obiect o singură trimitere poștală.
◦ Furnizorul, prin intermediul Departamenului Relații Clienți, va confirma primirea reclamației prin aceeași modalitate cu cea folosită la transmitere: prin acordarea unui număr de înregistare dacă a fost depusă personal; prin e-mail, către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamația; prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire, dacă reclamația a fost comunicată prin poștă cu confirmare de primire.
◦ Reclamația va fi înregistrată în ”Registrul Electronic de Reclamații” al furnizorului.
◦ Termenul de soluționare este de 3 luni de la data introducerii reclamației.
◦ Dacă reclamația se dovedește a fi întemeiată, furnizorul este obligat să achite o despăgubire în bani păgubitului în funcție de serviciul ales.
◦ Despăgubirea va fi achitată în termen de maxim 30 de zile de la data finalizării favorabile a procedurii de analizare a reclamației, în numerar, la sediul social al PAULOMAG SRL sau prin transfer bancar în cazul persoanelor fizice, respectiv prin ordin de plată sau prin compensare în cazul persoanelor juridice, în funcție de preferința acestora, fără a depăși termenul de 3 luni de la data introducerii reclamației.
◦ Despăgubirea se achită o singură dată către expeditor sau către destinatar.
◦ Dacă reclamația comunicată furnizorului de servicii poștale nu a fost rezolvată în termenul legal sau reclamantul nu se consideră mulțumit de rezolvarea reclamației, reclamantul se poate adresa în termen de un an de la data depunerii trimiterii poștale autorității de reglementare printr-o plângere însoțită de dovada îndeplinirii procedurii recalmației prealabile sau poate introduce o cerere de chemare în judecată. Introducerea cererii de chemare în judecată nu este condiționată de depunerea unei plângeri la autoritatea de reglementare având același obiect.
Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a PAULOMAG S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi PAULOMAG S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.
Nume si prenume representant
Tirnoschi Tabita